Moral Story:50 *నీతి కథలు - 50

*మంత్రపు విత్తులు*

    అనగనగా ఒక ఊరిలో ఒక పేదరాలు ఉండేది. ఆమెకు రాజు అనే ఓ కొడుకు ఉండేవాడు. ఇద్దరూ కలిసి ఒక ఆవ్ఞను పెంచుకుంటూ, ఓ పూరి గుడిసెలో ఉండేవారు. ఆవ్ఞపాలు అమ్ముకుంటూ, ఆ వచ్చిన డబ్బుతో బతికేవారు. ఈ ప్రపంచంలో ఏదైనా ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండదుగా. కొంత కాలానికి రాజు వాళ్ల ఆవ్ఞ ముసలిదైపోయింది. ఇదివరకులా పాలను ఇవ్వడం మానేసింది. దాంతో ఎలా బతకాలా అని రాజు, అతని తల్లి బెంగపడసాగారు. ఒకనాడు రాజుకి ఓ చక్కటి ఆలోచన వచ్చింది. ఈ ఆవ్ఞని అమ్మేసి, ఆ వచ్చిన డబ్బుతో మనం ఏదైనా ఒక చిన్న వ్యాపారాన్ని మొదలుపెడితే ఎలా ఉంటుందమ్మా? అని తల్లిని అడిగాడు. ఆమె సరేనంది. ఇంకేం ఆవ్ఞని తీసుకుని రాజు సంతకు వెళ్లాడు. అయితే అతను ఎంతసేపు ఉన్నాగానీ ఎవరూ ఆ ఆవ్ఞని కొనుక్కోలేదు. సాయంత్రం అయింది. ఇంకొంచెం సేపటిలో చీకటిపడుతుంది. ఇంతలో ఓ ముసలతను రాజు దగ్గరికి వచ్చి, ఇదిగో అబ్బా§్‌ు ఈ ఐదు గింజల్ని తీసుకుని నీ ఆవ్ఞని నాకిస్తావా? అని అడిగాడు. రాజు అయోమయంగా చూశాడు. ఇవి మామూలు గింజలు కాదులే. మంత్రపు విత్తులు. ఇవి నీకు బాగా పనికొస్తాయి అన్నాడు ముసలతను. రాజుకి నమ్మకం కలిగింది. ఆ గింజల్ని తీసుకుని ఆవ్ఞని అతనికిచ్చేశాడు.

    ఇంటికి వచ్చాక రాజుని వాళ్ల అమ్మ బాగా తిట్టింది. ఇంత తెలివి తక్కువ పని చేశావేంట్రా, అంటూ గింజల్ని విసిరికొట్టింది. ఆ తరువాత రాజు ఆ గింజల కోసం వెతికితే అందులో ఒక్కటి మాత్రం దొరికింది. వెంటనే దాన్ని నేలలో పాతి కొంచెంనీళ్లు పోశాడు. ఆశ్చర్యం! మరుసటిరోజు తెల్లారేసరికి అక్కడో పెద్ద చెట్టు కనిపించింది. చాలా పెద్ద చెట్టు. రజుకి చెట్లేక్కడం బాగా వచ్చు. అందుకని చకచకా ఆ చెట్టుపైకి ఎక్కాడు. దాని చిటుకొమ్మలు మబ్బుల్ని తాకుతన్నాయి. అక్కడ ఓ పెద్ద కోట. అందులో ఓ అందమైన భవనం ఉన్నాయి. రాజు ఆ భవనంలోకి దూరి అన్ని గదులూ తిరగడం మొదలుపెట్టాడు. ఇంతలో ఉన్నట్టుండి ఒక దేవత ప్రత్యక్షమయింది. ఒరే§్‌ు అబ్బా§్‌ు నువ్ఞ్వ భలే ధైర్యవంతుడివిరా. అందుకే నీకో సాయం చేయాలనుకుంటున్నాను. నేను చెప్పినట్టు చేస్తే నీకు బోలెడంత బంగారం దొరుకుతుంది అంటూ రాజుకి ఓ రహస్యం చెప్పింది.

    దేవత చెప్పినట్లుగానే కొంత సేపటికి అక్కడికి ఒక రాక్షసుడు వచ్చాడు. వచ్చీ రాగానే వాడు పీకనిండా తిని, మంచంమీదికి చేరుకున్నాడు. క్షణంలో నిద్రలోకి జారుకున్నాడు.

    అప్పటిదాకా గదిలో దాక్కుని ఉన్న రాజు మెల్లగా బయటికి వచ్చి రాక్షసుడి మంచం కిందికి దూరాడు. అక్కడ ఓ బండరాయి కనిపించింది. రాజు దానిని మెల్లగా పక్కకు జరిపాడు. దానికింద ఉన్న గొయ్యిలో ఒక పెద్ద బంగారు నగల మూట ఉంది. రాజు ఆ నగల మూటను తీసుకుని మెల్లగా మంచం బయటకు వచ్చాడు. ఆ తరువాత చకచకా నడుచుకంటూ భవనం బయటకు వచ్చి తన ఇంటికి బయలుదేరాడు. ఆశ్చర్యం రాజు ఇలా దిగాడో లేదో ఆ చెట్టు టక్కున మాయమైపోయింది. రాజు తెచ్చిన ధనంతో అతను, అతని తల్లి ఎంతో హాయిగా జీవించారు.

          ◦•●◉✿ - ✿◉●•◦
🌻 *మహానీయుని మాట*🍁
    ◈ ━━━ ⸙ - ⸙ ━━━ ◈
_"  మెరుగు పెట్టకుండా రత్నానికి, - కష్టాలు ఎదుర్కోకుండా మనిషికి గుర్తింపు రాదు "_
          _*- చాగంటి కోటేశ్వరరావు*_
     。☆✼★━━━━★✼☆。
🌹 *నేటీ మంచి మాట* 🌼
     ♡━━━━━ - ━━━━♡
_" ఇష్టం ప్రేమగా మారాలంటే దానికి గౌరవం తోవవ్వాలి. "_