VIII BIO SCIENCE TM

VIII BIO SCIENCE TM


VIDEO LESSONS

( ఈ క్రింది చాప్టర్  పై క్లిక్ చేసి వీడియో లెసన్ చూడగలరు )

@ Chapter : జంతువులలో అలైoగిక ప్రత్యుత్వత్తి   ( dt: 07.10.2020) 12.15pm)

@ Chapter : విజ్ఞాన శాస్త్రం అంటే ఏమిటి

@ Chapter : కణ నిర్మాణం - కణాలలో వైవిద్యం


WORK SHEETs

    @     5. కౌమార దశ STUDY MATERIAL
    @    Chapter wise Notes

OTHER SUBJECTS